หลักข้อเชื่อคริสเตียน

View this course in other languages:

COURSE_DESCRIPTION

นี่คือวิชาศาสนศาสตร์ระบบที่อธิบายถึงหลักคำสอนของคริสเตียนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ พระเจ้า มนุษย์ ความบาป พระคริสต์ ความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักร และสิ่งต่าง ๆ ในยุคสุดท้าย

COURSE_OBJECTIVES

วัตถุประสงค์การเรียนรู้มีให้ในตอนเริ่มต้นของแต่ละบทเรียน

LESSON_TITLES

หนังสือของพระเจ้า
พระลักษณะของพระเจ้า
ตรีเอกานุภาพ
มนุษย์
ความบาป
วิญญาณต่างๆ
พระคริสต์
ความรอด
ประเด็นเรื่องความรอด
พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความบริสุทธิ์ของคริสเตียน
คริสตจักร
จุดหมายปลายทางนิรันดร์
เหตุการณ์สุดท้าย
หลักข้อเชื่อในยุคโบราณ

More Courses Like This

Back to All แบบไทย Courses