Pamilyan Kristiyano

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang kursong ito ay nagbibigay ng Kristiyanong perspektiba sa pag-unlad ng tao sa pamamagitan ng mga yugto ng buhay at nag-aaplay ng mga simulain mula sa Kasulatan sa mga papel at relasyon sa pamilya.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Nilikha para sa Relasyon
Ang Pamilya ayon sa Biblia
Ang Biblikal na Konsepto ng Pag-aasawa
Mga Isyu ng Sekswalidad
Pagiging Single
Paghahanda para sa Pag-aasawa
Paglilinang ng Matibay na Relasyong Mag-asawa
Ang Limang Wika ng Pag-ibig – Bahagi 1
Ang Limang Wika ng Pag-ibig – Bahagi 2
Ang Isyu ng Kawalang Anak
Ang Paglaki at Pangangalaga sa Bata
Pagpapalaki ng Bata na may Makabuluhang Layunin
Mga Isyu tungkol sa Pagpapalaki ng Anak
Pagiging Magulang sa mga Nagbibinata at Nagdadalaga
Ang Kabataan

Family Teaching Tools

Students of Christian Family learn about family discipleship of children and adolescents. Family Teaching Tools is a resource for parents to use when discipling their children. The book includes the Apostles’ Creed, the Lord’s Prayer, many questions and answers that teach foundational Christian doctrines, a list of scriptures to memorize, and principles from Proverbs for discussion and application.

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses