Praktikal na Pamumuhay Kristiyano

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Itinuturo sa kursong ito ang mga prinsipyo ng Biblia hinggil sa pananalapi, relasyon, kapaligiran, gobyerno, karapatang pantao, at iba pang bahagi ng praktikal na pamumuhay.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Integridad ng Kristiyano
Ang Pagsasagawa ng pagsunod sa Dios
Trabaho
Mga Kaugnayan
Paggabay ng Dios
Ang Biblikal na Konsepto ng Pag-aasawa
Ang Kabanalan ng Pag-aasawa
Ang Kapaligirang Kristiyano
Pananalapi
Katapatan
Kahalagahan ng Tao
Pamahalaan
Ang Katawan ng Kristiyano

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses