Paghubog ng Espirituwal na Buhay

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Sa kursong ito, matututo ang mga mag-aaral na tularan ang mga saloobin ni Jesus; na makipag-ugnayan sa Diyos na gaya ng pakikipag-ugnayan ni Jesus sa Kanyang Ama; na magpakumbaba gaya ni Jesus; na ipamuhay ang mga espirituwal at personal na disiplina ni Jesus; na magkaroon ng pagtitiis na gaya ng ipinakita ni Jesus; at makilahok sa pamayanang binuo ni Jesus, (ang Simbahan).

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Paghubog Patungo sa Wangis ni Kristo
Ang Paglalakbay sa Paghubog ng Espirituwal na Buhay: Kung Paano Nabubuo sa atin ang imahen ni Kristo
Ang Kapangyarihan ng Paghubog ng Kasiguraduhan Mula sa Biblia
Paghubog ng Espirituwal na Buhay sa Pamamagitan ng Pagkilala sa Dios
Paghubog ng Espirituwal na Buhay sa Pamamagitan ng Kamalayan sa “Sarili” (Unang Bahagi)
Paghubog ng Espiritual na Buhay sa pamamagitan ng Kamalayan sa “Sarili” (Ikalawang Bahagi)
Ang Pagiging Katulad ni Kristo sa Pamamagitan ng Espiritual na Pagsasanay
Ang mga Espiritual na Disiplina ng Debosyon Pag-iisa, Pagninilay, Pag-aayuno, Kapayakan
Ang Mga Espiritual na Disiplina ng Debosyon: Pribadong Pananalangin
Ang mga Espiritual na Disiplina sa Pagkilos Pagtatapat, Pagpapasakop, at Paglilingkod
Personal na Disiplina Ang Dila at ang Kaisipan sa Buhay
Personal na Disciplina Gana, Oras, Pag-uugali, at Personal na Paninindigan
Hinubog Sa Paghihirap/Pagdurusa
Hinubog ng Komunidad na Kristiyano

Daily Prayer Guide

Daily Prayer Guide is a resource for students of the Spiritual Formation course to use in their own private times of prayer. It teaches students how to pray scripture and learn communion and fellowship with God in prayer.

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses