Surbey ng Kasaysayan ng Iglesia 1

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang kursong ito ay naglalahad kung paano ginampanan ng Iglesia ang kanyang misyon at iningatan ang kanyang mahahalagang doktrina mula sa panahon ng sinaunang Iglesia hanggang sa panahon ng Repormasyon.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Ang Iglesyang Apostoliko
Ang Mga Ama ng Iglesya: Pagtatatag ng Pananampalataya A.D. 70-313
Ang Mga Ama ng Iglesya: Mga Hamon sa Pananampalataya A.D. 70-313
Mga Kredo at mga Konseho A.D. 313-410
Mga Credo at Mga Konseho A.D. 410-590
Ang Simula ng Middle Ages A.D. 590-1054
Ang Huling Bahagi ng Middle Ages A.D. 1054-1417
Pagsisimula ng Reformation A.D. 1090-1517

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses