Surbey ng Kasaysayan ng Iglesia 2

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang kursong ito ay nagbibigay ng pambungad na surbey sa kasaysayan ng iglesia simula A.D. 1517-2000.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Ang mga Nauugnay sa Gobyerno na Repormista A.D. 1517-1618
Iba pang Repormasyong Gawain A.D. 1525-1648
Rationalismo at Revival A.D. 1648-1789
Revival at mga Misyon A.D. 1789-1914
Ang Paghahangad sa Kabanalan A.D. 1835 – Kasalukuyan
Isang Panahon ng Pagbabago: Ang Ika-20 Siglo
Mga Aral mula sa Kasaysayan ng Iglesia

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses