Doktrina at mga Gawain ng Iglesya

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ipinapahayag ng kursong ito ang biblikal na konsepto ng iglesyas bilang sentro ng gawain ng Diyos sa daigdig. Magkakaroon ng pang-unawa ang mag-aaral tungkol sa Kristiyanong pagkakaisa, pagiging miyembro ng iglesya, pakikipag-kaisa, suportang pinansiyal ng ministeryo, pagkakaloob, bautismo, komunyon, pagdisiplina sa iglesya, at mga tanda ng pagiging mature ng iglesya. Ipinapaliwanag ng kurso ang mga prinsipyo at mga aplikasyon para sa buhay at gawain ng iglesya. 

Mga Layunin ng Kurso

(1) Upang maunawaan ang pagkakakilanlan at biblikal na paglalarawan ng iglesya.

(2) Upang makita ang plano ng Diyos para sa iglesya, at ang gawain ng Diyos sa iglesya.

(3) Upang matutuhan ang mga tungkulin ng isang miyembro at tagapanguna sa iglesya.

(4) Upang mailapat ang mga prinsipyo para sa suporta, pangangasiwa at pagpapaunlad ng iglesya lokal.

(5) Upang magkaroon ng kakayahan patungkol sa nilalaman at istruktura para sa pagtuturo tungkol sa iglesya.

Mga pamagat ng aralin

Isang Diyos at Isang Iglesya
Pagkakaisang Kristiyano
Ang Lokal na Iglesya
Mga Asosasyon ng Iglesya
Pagiging Miyembro ng Iglesya
Sama-samang Pagbabahagi ng Buhay
Ang Iglesya sa Mundo
Suporta sa Lokal na Iglesya
Ang Ikapu
Bautismo
Komunyon
Pagdidisiplina sa Iglesya
Ang Katangian ng Tagapangunang Kristiyano
Espirituwal na mga Kaloob
Mga Tanong para sa Katatagan ng Iglesya

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses