Mga Paniniwalang Kristiyano

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ito ay isang kurso sa sistematikong teolohiya, na naglalarawan sa mga doktrinang Kristiyano tungkol sa Bibliya, Diyos, tao, kasalanan, Kristo, kaligtasan, Banal na Espiritu, ang Simbahan, at mga huling bagay.

Mga Layunin ng Kurso

(1) Upang matutunan ang pundasyong mga katuroan ng pananampalatayang Kristiyano.

(2) Upang maayos na magamit ang Biblia bilang ang pinagmumulan at awtoridad para sa katuroan.

(3) Upang kilalanin ang malalaking kamalian sa katuroan.

(4) Upang magkaroon ng pang-unawa na makatutulong upang palalimin ang ating kaugnayan sa Diyos.

(5) Upang tumanggap ng nilalaman at istruktura para sa pagtuturo sa iba.

Mga pamagat ng aralin

Ang Aklat ng Diyos
Mga Katangian ng Diyos
Ang Trinidad
Ang Sangkatauhan
Ang Kasalanan
Mga Espiritu
Kristo
Kaligtasan
Mga Isyu Tungkol sa Kaligtasan
Ang Banal na Espiritu
Ang Kabanalan ng Kristiyano
Ang Iglesiya
Ang Walang-hanggang Hantungan
Mga Pangwakas na Pangyayari
Mga Sinaunang Pundasyong Paniniwala

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses