Doktrina at Pagsasabuhay ng Isang Buhay na Banal

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang kursong ito ay nagbibigay ng isang paglalarawan sa Bibliya tungkol sa banal na buhay na inaasahan at binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos para sa isang Kristiyano.

Mga Layunin ng Kurso

Layunin ay ibinigay sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Ang Kagandahan ng Kabanalan
Ang Kabanalan Ay Pakikipag-ugnayan – ‘‘Paglakad kasama ang Diyos’’
Ang Kabanalan ay ang Larawan ng Diyos sa Tao
Ang Kabanalan ay Paghihiwalay/Pagbubukod
Ang Kabanalan ay Isang Pusong Hindi Nag-aalinlangan – ‘‘Maging Perpekto”
Ang Kabanalan Ay Katwiran
Ang Kabanalan ay Pagmamahal sa Diyos
Ang Kabanalan Ay Pagmamahal sa Iyong Kapwa
Ang Banal na Buhay ay Ipinapamuhay sa Kapuspusan ng Espiritu
Ang Kabanalan ay Pagiging Katulad Ni Kristo
Ang Kabanalan ay Hindi-putol na Pakikipag Fellowship sa Diyos
Possible ba ang isang Buhay na Banal?

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses