Mga Taga-Roma

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma ay nagpapaliwanag ng kanyang misyon at mensahe. Inilarawan niya ang teolohiya ng Ebanghelyo upang ipaliwanag kung bakit ito'y kinakailangan ng lahat ng tao sa buong mundo. Ang sulat na ito ay may malaking epekto sa simbahan sa buong kasaysayan. Maraming mga kontrobersyal na doktrina ang nagmula dito. Ang kurso na ito ay nag-aaral ng mga aral mula sa Aklat ng mga Taga-Roma at nag-aaplay nito sa pamumuhay ng mga Kristiyano.

Mga Layunin ng Kurso

(1) Makita ang alok ng kaligtasan ng Diyos at ang kanyang pangangailangan ng pananampalataya.

(2) Talakayin ang mga misyologikal na isyu tungkol sa mga tao na hindi pa nakarinig ng ebanghelyo.

(3) Maunawaan ang tagumpay laban sa kasalanan na posible at normal para sa isang mananampalataya.

(4) Pag-aralan ang ugnayan sa pagitan ng Israel at ng simbahan sa plano ng Diyos.

(5) Maunawaan ang konteksto ng mga pahayag na naging batayan ng mga kontrobersiyal na doktrina sa simbahan.

(6) Magkaruon ng pagnanasa para sa misyon ng simbahan na ipabatid ang ebanghelyo sa buong mundo.

Mga pamagat ng aralin

Pagpapakilala sa Liham
Ang Pagkakamali ng Hentil
Ang Pagkakamali ng mga Israelita
Mga Kalagayang Unibersal
Ang Pamamaraan at Kahulugan ng Pagpapawalang-Sala
Kalayaan Mula sa Kasalanan
Ang Nahatulang Makasalanan
Pagiging Banal sa Isang Makasalanang Mundo
Pagpipili ng Diyos
Ang Mahalagang Mensahe
Praktikal na Pamumuhay Kristiyano
Isang Pangitain para sa Pagmimisyon

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses