Biblikal na Pag-eebanghelyo at Pagdidisipulo

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang kursong ito ay nagtuturo ng mga prinsipyo sa Biblia na gagabay sa paraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Inilalarawan rito ang mga anyo ng pagbabahagi ng ebanghelyo at nagbibigay ng mga aralin na magagamit sa pagdidisipulo ng mga bagong kasapi ng simbahan.

Mga Layunin ng Kurso

Upang maipaliwanag ang mga implikasyon ng ebanghelyo para sa likas na katangian at disenyo ng iglesia

Upang suriin ang pangunahing mga doktrina ng ebanghelyo

Upang sanayin ang mga mananampalataya sa praktikal na pamamaraan ng pag-eebanghelyo

Upang maunawaan ang responsibilidad ng iglesia para sa pagdidisipulo

Upang tukuyin at ilarawan ang gawain ng pagdidisipulo

Upang matutunan ang mga praktikal na pamamaraan para sa pangunguna ng isang maliit na grupo para sa pagdidisipulo

Upang magbigay ng isang serye ng mga aralin na gagamitin sa pagdidisipulo ng mga bagong mananampalataya

Mga pamagat ng aralin

Pagtanggap sa Dakilang Komisyon
Ang Teolohiya ng Pagbabalik-loob
Ang Pangangailangan na Mag-Ebanghelyo
Mahahalagang Punto ng Ebanghelyo
Evangelicalismat ang Prayoridad ng Ebanghelyo
Ang Pagkilos ng Banal na Espiritu
Panalangin at Pag-aayuno
Ang pamamaraan ni Jesus
Ang “Tulay” bilang Pagbabahagi ng Ebanghelyo
The Roman Road
Ebanghelikong Pangangaral
Pagbubukas ng mga Pintuan
Pag-akma o Paggamit sa Ibang Paraan ng Pag-eebanghelyo
Ang Ministeryo sa mga Bata
Ang Disenyo ng Iglesia
Ang Tunay na mga Disipulo
Patungo sa Espirituwal na Paglago
Manwal Para sa Maliit na Grupo
Pagdidisipulo: Pananalangin at Pagsasagawa Nito

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses