Pagsasaliksik sa Bagong Tipan

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Itinuturo ng kursong ito ang mahahalagang nilalaman at aral ng 27 mga aklat ng Bagong Tipan.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Ang Mundo ng Bagong Tipan
Ang mga Sinoptikong Ebanghelyo: Ang Buhay ni Kristo
Juan: Ang Ebanghelyo ng Paniniwala
Ang Aklat ng Mga Gawa at ang Unang Iglesya
Aklat ng Roma: Ang Katuwiran ng Diyos
Corinto at Galacia: Mga Liham sa mga Iglesyang May Kaguluhan
Efeso, Filipos, Colosas, at Filemon: Mga Sulat Mula sa Bilangguan
1 at 2 Tesalonica: Ang Pagbabalik ni Kristo
Timoteo at Tito: Mga Liham sa Mga Pastor
Pangkalahatang mga Liham – Unang Bahagi
Pedro, Juan, at Judas – Pangkalahatang mga Liham: Ikalawang Bahagi
Pahayag: Si Hesus ay Panginoon
Mga Isyu sa Bagong Tipan sa Iglesia Ngayon

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses