Timepagsasaliksik sa Lumang Tipan

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Itinuturo sa kursong ito ang mga mahahalagang nilalaman at katuruan ng 39 na aklat sa Lumang Tipan.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Panimula sa Lumang Tipan
Genesis: Sa Pasimula
Exodo–Deuteronomio:
Josue – Ruth
Samuel – Cronica
Ezra – Esther
Job and Mga Awit : Hebreong Tula
Kawikaan–Mangangaral
Isaias: Ang ikalimang Ebanghelyo
Jeremias & Mga Panaghoy
Si Ezekiel at Daniel
Minor Prophets I: Hosea, Joel, Amos
Obadias-Zefanias
Hageo–Malakias

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses