Pambungad sa Pagsambang Kristyano

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ipinapaliwanag sa kursong ito kung paano naaapektuhan ng pagsamba ang lahat ng aspeto sa buhay ng isang mananampalataya. Nagbibigay rin ito ng mga prinsipyo na gagabay sa indibidwal at kongregasyon na pananambahan.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Kahulugan ng Pagsamba
Ang Diyos at ang Mananambahan
Pagsamba sa Lumang Tipan
Pagsamba sa Bagong Tipan
Ang Pagsamba sa Kasaysayan ng Iglesia
Musika sa Pagsamba
Ang Biblia at Panalangin sa Pagsamba
Pagplaplano at Pangunguna sa Pagsamba
Iba pang mga Katanungan
Isang Pamumuhay na Pagsamba

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses