Pamumuno sa Ministeryo

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang kursong ito ay espesyal na idinesenyo para sa mga Kristiyanong pinuno ng mga ministeryo, ngunit gumagamit ng mga prinsipyo na maaaring mailapat sa anumang tungkulin ng isang pinuno. Ipinapakita nito kung bakit ang paniniwala ay ang pundasyon ng pamumuno. Matututunang paunlarin ng isang taong naghahangad na maging isang pinuno ang kanyang mga kakayahan at katangian gayundin ang madagdagan ang kanyang impluwensya bago siya mailagay sa isang opisyal na posisyon. Matututunan ng mga pinuno kung paano gagabayan ang kanilang mga samahan sa proseso ng pagtuklas sa mga pinahahalagahan, matupad ang kanilang layunin, pagbabahagi ng mga pangitain/vision, pagtatakda ng mga nais makamit, pagplaplano ng mga istratehiya, pagsasagawa ng mga pagkilos, at maranasan ang mga katagumpayan.

Mga Layunin ng Kurso

(1) Upang tukuyin ang pamumuno bilang isang personal na pag-iimpluwensya.

(2) Upang makita ang paniniwala bilang pundasyon ng pamumuno.

(3) Upang malaman ang mga biblikal na kwalipikasyon para sa mga taga-pamuno.

(4) Upang mamuno alang-alang sa mga pinamumunuan.

(5) Upang isaayos ang mga personal na prayoridad para sa tagumpay.

(6) Upang hikayatin ang mga tao na ganap na makiisa sa isang layunin.

(7) Upang maghanda na paunlarin at pamunuan ang isang grupo.

(8) Upang planuhin ang isang pangitain, matutuhang paunlarin ang mga layunin, at mga istratehiya ng isang samahan.

(9) Upang makita ang ilang pananaw tungkol sa pamumuno ayon sa kultura.

(10) Upang maisabuhay ang mga prinsipyo tungkol sa pagsasalita, oras, pera, at pananamit.

Mga pamagat ng aralin

Pagtukoy sa Pamumuno
Mga Biblikal na Kwalipikasyon para sa Pamumuno
Ang Kahalagahan ng Pamumuno
Ang Paglikha sa isang Pinuno
Ang Pamumuno na may Paglilingkod
Ang Pamumuno Batay sa Katangian
Mga Personal na Prayoridad
Mga Antas ng Pamumuno
Koneksyon at Pakikipag-ugnayan/Pakikilahok
Pagbuo ng Koponan
Ang Ministeryong May Layunin
Ang Pangunguna sa Pagbabago
Pagbuo ng mga Pinuno
Pakikibahagi sa Ibang Kultura
Pagganap Bilang Tugon
Pagsasalita sa Publiko
Mga Personal na Usapin: Pera, Oras, at Pananamit

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses