Mga Prinsipyo ng Komunkasyon

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Itinuturo ng kursong ito ang teolohiya ng komunikasyon, mga pamamaraan para sa mabisang pagsasalita, at mga pamamaraan para sa paghahanda at paglalahad ng mga sermon sa Bibliya.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin

Mga pamagat ng aralin

Isang Teolohiya ng Komunikasyon
Mga Prinsipyo ng Komunikasyon
Pasimula sa Pangangaral
Ang Mga Mekanika ng Pangangaral
Paghahanda ng mga Expositoryong Pangangaral
Nakasulat na Komunikasyon
Pagtuturo
Mga Relasyong Pantao
Komunikasyon sa Magkaibang Kultura sa Biblia
Pangangarala na Binasbasan ng Espiritu

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses