Ang Buhay at Ministeryo ni Hesus

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Pinag-aaralan ng kursong ito ang buhay ni Hesus bilang isang modelo para sa ministeryo at pamumuno sa 21st century.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga layunin ay nakalista sa simula ng bawat aralin.

Mga pamagat ng aralin

Paghahanda para sa Ministeryo
Pananalangin Tulad ni Hesus
Pangunguna Katulad ni Hesus
Pagtuturo Tulad ni Jesus
Pangangaral Tulad ni Hesus
Si Hesus at ang Kaharian ng Dios
Pag-ibig Tulad ni Jesus
Ang Krus at ang Muling Pagkabuhay
Pag-iiwan ng Pamana

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses