Manwal Para sa Lokal na Institusyon

View this course in other languages:

Paglalarawan ng Kurso

Ang handbook na ito ay ang pangunahing sangguniang gabay para sa mga tagapagsanay, tagapamahala, at mga guro ng isang lokal. Minsan, ginagamit ng mga tagapagsanay ang handbook na ito bilang kurso upang sanayin ang mga guro at tagapamahala ng isang lokal na institusyon.

Mga Layunin ng Kurso

Minsan, maaaring gamitin ng mga tagapagsanay ang pangmamamatnugot na ito bilang isang kurso upang iturong mga guro at mga tagapamahala ng lokal na mga institusyon, ngunit hindi ito naglalaman ng kumpletong mga layunin ng kurso.

Mga pamagat ng aralin

Ang Kahalagahan ng Lokal na Pagsasanay sa Ministeryo
Pambungad sa Pandaigdigang Pag-aaral sa Ministeryo
Katangian ng isang Potensyal na Guro
Pag-unawa sa mga Mag-aaral
Pamamaraan para sa Mabuting Pagtuturo
Paano Ituro ang mga Kurso ng SGC
Pagtuklas sa mga maaaring maging Guro
Pagpapatakbo ng Lokal na Institusyon ng Ministeryo

More Courses Like This

Back to All Tagalog Courses